Իրավաբանական խճանկար

«Արգելվում է կազմակերպությունների և հասարակական միավորումների անվանումներում «Փաստաբան» բառի և դրա բոլոր հոլովաձևերի տրամադրման մերժումը՝ ելնելով վերջիններիս սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական և սոցիալական μնույթի հանգամանքներից»:
(կարգից)

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել