Հարցրեք Իրավաբանին

Ինձ հետաքրքիր է, արդյո՞ք հարկային մարմնի պաշտոնատար անձը իրավունք ունի առանց ստուգման ակտի իրականացնել ստուգումներ, ուսումնասիրություններ: Եվ արդյո՞ք հարկային տեսչության պաշտոնատար անձանց գործողությունները հնարավոր է գանգատարկել վերադասության կարգով, թե պարտադիր կերպով պետք է վիճարկվի դատարանում:   Հարգելի° ընթերցող,   Ձեր` որպես հարկատուի, իրավունքները պաշտպանվում են ՀՀ մի շարք օրենքներով: Այսպես, համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի… Read more »

 

Ի՞նչ անել, երբ կա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, սակայն ԴԱՀԿ (դատական ակտերի հարկադիր կատարում) ապահովող ծառայությունը ոչինչ չի ձեռնարկում վճռի ի կատար ածման ուղղությամբ: Հարգելի° ընթերցող, Եթե դատարանը կայացնում է վճիռ, և այն մտնում է օրինական ուժի մեջ, ապա այն կամովին չկատարելու դեպքում ենթակա է կատարման դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով: Բոլոր… Read more »

Ինչպե՞ս վարվել, եթե Ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը տուգանել է վարորդին, սակայն անհիմն, քանի որ իրականում վարորդն իրավախախտում չի կատարել: Հարգելի’ ընթերցող, «Վարչական իրավախախտումերի վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի համաձայն վարչական իրավախախտում (զանցանք) է համարվում պետական կամ հաuարակական կարգի, uոցիալիuտական uեփականության, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, կառավարման uահմանված կարգի դեմ ոտնձգվող հակաիրավական, մեղավոր (դիտավորյալ կամ անզգույշ) այնպիuի գործողությունը… Read more »

Ինձ հետարքրքում է, թե ինչպե՞ս է կատարվում երեխայի ծննդի պետական գրանցումը, և ո՞րն է համարվում երեխայի ծննդի պետական գրանցման վայր: Հարգելի° ընթերցող, Ծննդյան ակտի գրառման մեջ, որպես երեխայի ծննդյան վայր, նշվում է երեխայի փաստացի ծննդյան վայրը կամ այն վայրը, որտեղ գտնվելու է երեխան: Ծննդյան վկայականը տրվում է ծննդյան ակտի հիման վրա, իսկ ծննդի պետական գրանցումն… Read more »