iravaban.net http://iravaban.net Wed, 21 Mar 2018 19:30:00 +0000 hy-AM hourly 1 Ամուսնու կողմից կնոջը ծեծելու դեպքերի համար օրենքն առանձնահատկություններ նախատեսում է, թե՞ ոչ http://iravaban.net/185159.html Wed, 21 Mar 2018 19:30:00 +0000 http://iravaban.net?p=185159 Read more »]]> Ծեծելը, բռնի գործողություններ կատարելը կամ անձի առողջությանը վնաս պատճառելը հանցագործություններ են: Նշված հանցագործությունները կատարած անձինք հավասար են օրենքի առջև, այդ անձանց համար օրենքը որևէ բացառություն չի նախատեսում, այդ թվում նաև այն հիմքով, որ արարքը կատարողը հանդիսանում է տուժողի ամուսինը: Ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքերի վերաբերյալ քննությունն իրականացվում է ընդհանուր հիմունքներով:

Վերոգրյալը բխում է ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված օրենքի առջև հավասարության սկզբունքից, որը սահմանում է, որ հանցանք կատարած անձինք հավասար են օրենքի առջև և ենթակա են քրեական պատասխանատվության` անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից:

«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության միջոցներ կիրառելու հնարավորություն, սակայն նույն հոդվածը սահմանում է, որ այդ միջոցների կիրառումը չի խոչընդոտում օրենքով սահմանված կարգով քրեական գործ հարուցելուն և քրեական հետապնդում իրականացնելուն:

]]> Պետի նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելը կամ դրանք կատարելու սպառնալիքը http://iravaban.net/185156.html Wed, 21 Mar 2018 18:30:13 +0000 http://iravaban.net?p=185156 Read more »]]> ՀՀ Քրեական Օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի համաձայն զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում պետին (հրամանատարին) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը պետի (հրամանատարի) կամ նրա մերձավորի նկատմամբ, եթե դա կապված չէ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու հետ`

պատժվում է զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ կարգապահական գումարտակում պահելով` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:

Զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում պետին (հրամանատարին) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը պետի (հրամանատարի) կամ նրա մերձավորի նկատմամբ, եթե դա կապված չէ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու հետ`

պատժվում է զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ կարգապահական գումարտակում պահելով` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:

Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝

  1. մի խումբ անձանց կողմից,
  2. զենք կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկա գործադրելով,
  3. առողջությանը թեթև կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելով՝

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով:

Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք անզգուշությամբ պատճառել են առողջությանը ծանր վնաս կամ այլ ծանր հետևանքներ`

պատժվում են ազատազրկմամբ` վեցից տասներկու տարի ժամկետով:

Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում՝

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:

]]> Սահմանված է ագրեսիվ շների ցանկը http://iravaban.net/185189.html Wed, 21 Mar 2018 18:00:24 +0000 http://iravaban.net?p=185189 Read more »]]> Դեռևս 2012 թվականին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հիմք ընդունելով Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ռեկտորի 27.03.2012 թվականի N 44/01-11-486 գրությունը և ղեկավարվելով Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 312-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնների 24-րդ կետի 1-ին ենթակետով որոշում է ստորագրել, որով սահմանվել է ագրեսիվ շների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:

Հավելվածին ծանոթացեք ստորև՝

Ցեղատեսակները և խառնացեղերը

Ամերիկյան բուլդոգ
պիտբուլտերյեր
Արգենտինական դոգ
Ստաֆորդշիրական բուլտերյեր
Գերմանական դոգ
Բելգիական հովվաշուն
Կարտիական հովվաշուն
Կովկասյան հովվաշուն (գելխեղդ)
Միջինասիական հովվաշուն
Մոսկովյան պահակային
Ռուսական սև տերյեր
Պիրենյան լեռնային շուն
Ակիտա-ինու
Բուլմաստիֆ
Բուլտերյեր
Դոբերման պինչեր
Կանգալ
Կանե-կորսո
Մաստիֆ
Մաստինո նեապոլիտանո
Յակտերյեր
Ռոթֆեյլեր

 

]]>
Կարո՞ղ են արդյոք օտարերկրացիները ՀՀ-ում աշխատել http://iravaban.net/185152.html Wed, 21 Mar 2018 17:30:35 +0000 http://iravaban.net?p=185152 Read more »]]> «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում սահմանված է օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման ընթացակարգը։

Համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի՝

  1. 2. Հայաստանի Հանրապետության գործատուներն իրավունք ունեն օտարերկրացի աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիր (ծառայությունների մատուցման պայմանագիր) կնքելու և նրա աշխատանքն օգտագործելու` լիազորված մարմնի կողմից օտարերկրացի աշխատողին տրված աշխատանքի թույլտվության հիման վրա: Օտարերկրացիների աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության լիազորված պետական կառավարման մարմինը օտարերկրացի աշխատողի համար աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելիս հաշվի է առնում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի շուկայի կարիքները և զարգացումները:
  2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի շուկայի կարիքների գնահատման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ գործատուի համար սահմանվում է ժամկետ, որի ընթացքում նա պարտավոր է իր մոտ առկա թափուր աշխատատեղը համալրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից: Սահմանված ժամկետում զբաղվածության հանրապետական ծառայությունների կողմից իր պահանջներին համապատասխանող թեկնածուի առաջադրման բացակայության դեպքում գործատուն կարող է գտնել այդ պահանջներին համապատասխանող օտարերկրացու և դիմել լիազորված մարմին` կոնկրետ օտարերկրացի աշխատողի համար կոնկրետ ժամկետով աշխատանքի թույլտվության տրամադրման համար` ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

 Այսինքն, գործատուն պետք է դիմի  լիազորված պետական կառավարման մարմին օտարերկրացիների համար աշխատանքի թույլտվություն ստանալու նպատակով։

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսված է նաև աշխատանքի թույլտվություն ստանալու բացառությունները: Այսպիսով բարձր որակավորում  ունեցող  օտարերկրացի  մասնագետները,    կարող  են  առանց  թույլտվության գալ աշխատել Հայաստանում, ինչպես նաև Հայաստանի և այլ երկրների հետ միջազգային պայմանագրերով հաստատված դեպքերում։

Օտարերկրացու համար աշխատանքի թույլտվություն ստանալու հարաբերությունները մանրամասն կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 2016թ. մայիսի 12-ի N 486-Ն և N 493-Ն որոշումներով, որոնք ուժի մեջ մտան 2016թ. հունիսի 4-ին:

 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի

 N 493-Ն  որոշման /«Օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու և մերժելու կարգը և ժամկետները, համապատասխան աշխատանքով օտարերկրացուն չապահովելու դեպքում գործատուի կողմից ծախսերի հատուցման կարգը և չափերը, օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրացի մասնագետներին առանց աշխատանքի թույլտվության Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք տվող մասնագիտությունների ցանկերը սահմանելու մասին» /և N 486-Ն /«Լիազորված պետական կառավարման մարմիններ ճանաչելու մասին» / որոշման գործողությունը, ըստ  կառավարության 2016թվականի օգոստոսի 827-Ն որոշմամբ կասեցվել է մինչև 2019թվականի հունվարի 1-ը։

Մինչև որոշումն ուժի մեջ մտնելը օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուներին տրված աշխատանքի թույլտվությունները կշարունակեն գործել  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի N 493-Ն և N 486-Ն որոշումների գործողության կասեցման ընթացքում և վերականգնումից հետո, բայց ոչ ավել, քան աշխատանքի թույլտվության մեջ նշված ժամկետով:

Սա նշանակում է, որ մինչ այդ օտարերկրացիները ՀՀ-ում աշխատանքային հարաբերություններում կարող են գտնվել առանց իրավասու մարմնից թույլտվության:  Այն օտարերկրացիները, որոնց համար մինչև որոշումն ուժի մեջ մտնելը գործատուների կողմից օտարերկրացիների աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմին ներկայացվել են աշխատանքի թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ դիմումներ, կարող են աշխատել ՀՀ-ում առանց աշխատանքի թույլտվության։

]]>
Վարչական վերաքննիչ դատարանն աշխատում է ընդգծված ծանրաբեռնվածությամբ․ ի՞նչ է նախատեսվում http://iravaban.net/185183.html Wed, 21 Mar 2018 17:00:50 +0000 http://iravaban.net?p=185183 Աշխատանքի հրավեր ոստիկանությունից http://iravaban.net/185181.html Wed, 21 Mar 2018 16:30:21 +0000 http://iravaban.net?p=185181 ՀՀ ոստիկանության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունում սպայական պաշտոնում ծառայության անցնելու համար պահանջվում են մասնագետներ։ Այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանությունից։

Պահանջվող որակավորումը.
– մինչև 40 տարեկան ՀՀ քաղաքացի, ով անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ՝ «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ»-«ե» կետերով, 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախապատրաստված դեպքերի),
– բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
– առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում,
– ՏՏ ոլորտում հիմնարար և ինժեներական մասնագիտական գիտելիքների իմացություն,
– տեխնիկական փաստաթղթերի հետ աշխատելու փորձ,
– նախաձեռնությամբ հանդես գալու կարողություն,
– որոշում կայացնելու և կազմակերպչական հմտություններ։

Ցանկացողներին խնդրվում է զանգահարել 010596200, 010596051 հեռախոսահամարներով կամ ներկայացնել ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) kap@police.am էլեկտրոնային հասցեով, կամ անձնագրով, զինվորական գրքույկով և կրթության մասին պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթով ներկայանալ ՀՀ ոստիկանության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն (հասցե՝ ք․ Երևան Նալբանդյան 130), յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 9։00-ից 17։00-ն։

]]>
Փոփոխություններ են սպասվում «Հանրակրթության մասին» օրենքում http://iravaban.net/185180.html Wed, 21 Mar 2018 16:00:29 +0000 http://iravaban.net?p=185180 Read more »]]> Վաղը՝ մարտի 22-ին կառավարությունը որոշում կընդունի «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ անելու մասին;

Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ներկայումս «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ ուսումնական հաստատությունում աշխատող այն ուսուցիչները, որոնք չեն համապատասխանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով (ուսումնական հաստատության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, որը ստացել է մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ։) սահմանված պահանջներին, կարող են շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 20-ը, եթե մինչև այդ չեն ապահովում ուսուցչին ներկայացվող պահանջները:

Նշված դրույթը հնարավորություն է տալիս ուսումնական հաստատությունում աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցչի, ով չի համապատասխանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին, մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 20-ը ստանալ բարձրագույն կրթություն մանկավարժական համապատասխան որակավորմամբ՝ ապահովելով օրենքով սահմանված պահանջը:

Օրենքի դրույթի ամրագրումից հետո «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով  սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող ուսուցիչներին հնարավորություն է տրվել հեռակա ուսուցմամբ ստանալ բարձրագույն կրթություն:

  Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
ընդամենը Կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
2010-11 40376 34196 34256 29218 721 580 5159 4254 84 73 156 71
2011-12 41757 35117 36028 30530 537 409 4963 4066 56 44 173 68
2012-13 40830 34405 35591 30246 427 294 4597 3768 46 37 169 60
2013-14 39797 33738 35081 29997 345 246 4194 3417 37 28 140 50
2014-15 39018 33149 34713 29746 290 209 3857 3125 40 30 118 39
2015-16 38690 32965 34774 29867 259 188 3515 2854 29 21 113 35
2016-17 38273 32635 34699 29806 236 176 3208 2597 32 24 98 32

2010-2011-ից 2016-2017 ուսումնական տարիների տվյալների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ մեծ թվով ուսուցիչներ օգտվել են ընձեռված հնարավորությունից, ուստի ենթադրվում է, որ նշված ժամկետը երկարաձգելու պարագայում` վերջիններիս թիվը կավելանա:

Ելնելով վերոգրյալից՝ նպատակահարմար է «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասում կատարել փոփոխություն՝ սահմանելով, որ այն ուսուցիչները, որոնք չեն համապատասխանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին, կարող են շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 20-ը:

Այս օրենքի ընդունումը հնարավորություն կընձեռնի միջին մասնագիտական որակավորում ունեցող ուսուցիչների, որոնք ունեն երկար տարիների աշխատանքային ստաժ և սովորողների հետ կրթական և դաստիարակչական աշխատանքների մեծ փորձ, շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը  մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 20-ը:

]]>
Մաքսանենգության խոշոր դեպք է կանխվել. ԱԱԾ http://iravaban.net/185176.html Wed, 21 Mar 2018 14:02:30 +0000 http://iravaban.net?p=185176 Read more »]]> Ազգային անվտանգության ծառայությունը կանխել է առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ներկրման հերթական դեպքը: Այս մասին Իրավաբան.net-ին հայտնում են ԱԱԾ-ի մամուլի ծառայությունից:

Պարզվել է, որ Իրանի քաղաքացի Լ.Ս.-ն Մեղրիի հատվածում մոտեցել է հայ-իրանական սահմանագծին և հայկական կողմում իրեն նախապես սպասող ՀՀ քաղաքացիներ Գ.Հ.-ի և Է.Հ.-ի ուղղությամբ` ինժեներա-տեխնիկական կառույցների փշալարերի վրայով, նետել է առանձնապես խոշոր չափերով՝ 3 կգ քաշով «ափիոն» տեսակի թմրամիջոցով 2 փաթեթ: Փաթեթները ՀՀ քաղաքացիներն իրենց ավտոմեքենայով փորձել են դրանք տեղափոխել, սակայն  բռնվել են ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների կողմից։

Դեպքի առթիվ ԱԱԾ քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, նշված ՀՀ քաղաքացիները ձերբակալվել են:

Կատարվում է քննություն:

Ըստ օպերատիվ աղբյուրների` հայտնաբերված «ափիոն» տեսակի թմրամիջոցի արժեքը «սև շուկայում» կարող է կազմել շուրջ 70 մլն դրամ։

Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղքանի  դեռ

 նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքովսահմանված կարգով՝

դատարանիօրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։

]]> Բերման է ենթարկվել Հայկ Բարսեղյանը http://iravaban.net/185144.html Wed, 21 Mar 2018 13:57:24 +0000 http://iravaban.net?p=185144 Read more »]]> Քիչ առաջ Հյուսիսային պողոտայից ոստիկանության Կենտրոնի բաժին բերման է ենթարկվել  «Ասպարեզ» ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի որդին՝ «SOS» հաղորդման ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանը:

«Հայկ Բարսեղյան անուն-ազգանունով քաղաքացին ոստիկանության բաժին է բերվել սառը զենք կրելու կասկածանքով»,-Իրավաբան.net-ի հետ զրույցում նշեց ՀՀ ոստիկանության լրատվական ծառայության ԶԼՄ-ների հետ կապի բաժնի պետ Էդգար Ջանոյանը։

Նա նաև նշեց, որ երիտասարդը բաժին է բերվել րոպեներ առաջ և թե նրա մոտ սառը զենք իսկապես եղել է թե ոչ՝ դեռ չեն կարող ասել։

Այս ամենը Հայկ Բարսեղյանը նկարահանել է ֆեյբուքյան իր էջի ուղիղ միացումով։

Posted by Hayk Barseghyan on Mittwoch, 21. März 2018

 

]]>
Կիրառված բռնության պարագայում առնվազն պետք է առաջանար նախաբազկի կոտրվածք. դատաբժիշկ http://iravaban.net/185174.html Wed, 21 Mar 2018 13:43:46 +0000 http://iravaban.net?p=185174 Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր՝ մարտի 21-ին, տեղի ունեցավ Սերժ Վարդանյանի և Ռոբերտ Հայրապետյանի գործով դատական նիստը։  Նրանք մեղադրվում են այն բանի համար, որ վիճաբանել են երթևեկության կանոնների վերաբերյալ այլ մեքենայում գտնվող անձի հետ, ինչն ուղեկցվել է բռնության կիրառմամբ: Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3–րդ մասի 1–ին կետով արարք կատարելու համար:

Գործը քննվում է դատավոր Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ։

Դատական նիստին փորձագիտական եզրակացությունը ներկայացրեց դատաբժշիկ-փորձագետ Գագիկ Հարությունյանը։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանի և Սերժ Վարդանյանի պաշտպան Մանվել Գրիգորյանի այն հարցին, թե «ինչպիսի՞ վնասվածք կարող է ունենալ այն մարդը, ում մոտ 40  մետր քարշ են տվել ապակու շրջանակից կախված վիճակում», փորձագետ Գագիկ Հարությունյանը պատասխանեց՝ «կիրառված բռնության պարագայում առնվազն պետք է առաջանար նախաբազկի կոտրվածք»։

Նիստին ներկա չէր տուժող Շանթ Մարգարյանը։ Ըստ  դատարանի հավաստի տեղեկությունների՝ նա գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Մեղադրող դատախազը միջնորդություն ներկայացրեց հետաձգել դատական նիստն այն պատճառաբանությամբ, որ Շանթ Մարգարյանը ներկա չէ նիստին։

Դատարանի այն հարցին, թե իմանալով, որ Շանթ Մարգարյանը կրկին չի ներկայանալու, արդյո՞ք ողջամիտ է դատական նիստի հետաձգումը, դատախազը պատասխանեց. «Այս պարագայում կարող ենք օգտվել տեսահեռակապի հնարավորությունից»։  Չնայած ամբաստանյալների առարկություններին՝ դատարանը բավարարեց միջնորդությունը։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մայիսի 17–ին։

Նշենք, որ Սերժ Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել  Ռոբերտ Հայրապետյանի հետ «Լադա Պրիորա» մակնիշի ավտոմեքենայով Երևանի Սարյան փողոցով երթևեկելու ընթացքում դիտավորությամբ  հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու համար, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, այդ թվում Շանթ Մագարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով: Գործն այժմ քննվում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ նստավայրում:

Նշենք նաև, որ նրա եղբայրը՝ Սարգիս Վարդանյանը, մեկ այլ քրեական գործով է մեղադրյալ ներգրավված: Նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 244-րդ հոդվածով՝ 2 մարդու մահ առաջացրած ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու և  ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու համար։

Հունվարի 8-ին Երևանում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի դեպքի առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում քննվող քրեական գործով ձերբակալվել էր «ԲՄՎX6» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը՝ Սարգիս Վարդանյանը։

Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Մայա Ավետիսյան

]]>