Այլ իրազեկումներ

Կարևոր իրազեկում բուհերի մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներին

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ին թիվ 597-Ն որոշումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգին:

 

Որքա՞ն տուգանք է նախատեսված ավտոմեքենայի վրա լուսային և ձայնային սարքավորումներ տեղադրելու համար

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1231 հոդվածի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցների վրա ստանդարտին չհամապատասխանող լուսային կամ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ տեղադրելը (բացառությամբ հակաառևանգման ազդանշանային համակարգի և հավաքների կամ հանրային միջոցառումների դեպքում` բարձրախոսների) կամ շարժման ընթացքում դրանք օգտագործելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով` (10000 դրամ) ստանդարտներին չհամապատասխանող լուսային և ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումների բռնագրավմամբ:

Ի՞նչ է համավճարը և ովքե՞ր չեն կարող օգտվել դրանից

Հնարավոր են դեպքեր, երբ բժշկական ժառայության ծախսերը կարող են մուծվել հիվանդի կողմից ոչ ամբողջ ծավալով: Հենց այս դեպքերում էլ պետությունը սատար է կանգնում հիվանդներին վերոհիշյալ ծախսերի մի մասը իր վրա վերցնելով: ՀՀ կառավարության թիվ 1515-Ն որոշմամբ սահմանում է համավճարի հասկացությունը: