Այլ իրազեկումներ

Իրազեկում պաշտոնատար անձանց. Ի՞նչ պատիժ է նախատեսված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար

Պաշտոնատար անձինք են համարվում մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ իրականացնող անձինք,ինչպես նաև պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դրանց կազմակերպություններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, Հայաստանի Հանրապետության այլ զորքերում և զինվորական միավորումներում մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ կազմակերպական-տնօրինչական, վարչատնտեսական գործառույթներ իրականացնող անձինք:

 

Իրազեկում գյուղատնտեսական արտադրանքից եկամտահարկ վճարողներին

Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Հարկվող օբյեկտի որոշման ժամանակ գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղված հարկ վճարողի համախառն եկամուտը սահմանված կարգով նվազեցվում է գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացման ենթակա եկամտի չափով, ինչպես նաև այլ գործունեությունից ստացման ենթակա եկամտի չափով, եթե վերջինիս տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական և այլ գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտների հանրագումարում չի գերազանցում տասը տոկոսը:

Արդյո՞ք փոխնակ մայրը մայրության նպաստ ստանալու իրավունք ունի

«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորելով մայրության նպաստի վերաբերյալ դրույթները, նախատեսում է նաև փոխնակ մայրերին մայրության նպաստ ստանալու իրավունքի վերաբերյալ իրավական նորմեր: