Այլ իրազեկումներ

Ինչպե՞ս պետք է կազմակեպվեն հանրային քննարկումները

Հանրային քննարկումները` նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մասին շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրազեկման, ինչպես նաև նրանցից կարծիքների հավաքման աշխատանքների իրականացման գործընթացն է: Այդ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանված է ՀՀ Կառավարության մարտի 25-ի 2010 թվականի N 296-Ն որոշմամբ:

 

Ինչպե՞ս է վարվում դատարանը, երբ պատասխանողի գտնվելու վայրն անհայտ է

Գործին մասնակից կողմերը դատական նիստի կամ առանձին դատավարական գործողությունների ժամանակի և վայրի մասին տեղեկացվում են դատական ծանուցագրերի միջոցով։ Պատասխանող ֆիզիկական անձի գտնվելու վայրի անհայտ լինելու դեպքերը կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 94-դ հոդվածով:

Ի՞նչ պատիժ է նախատեսված սուտ ցուցմունք տալու համար

Տվյալ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված հիմքով անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության, եթե իր արարքը նշանակություն չէր կարող ունենալ գործի լուծման համար, կամ նա նախնական քննության կամ դատական քննության ընթացքում մինչև դատարանի կողմից դատավճիռ, վճիռ կամ որոշում կայացնելը կամովին հայտնել է իր տված սուտ ցուցմունքի, կեղծ եզրակացության կամ սխալ թարգմանության մասին:

Ինչպե՞ս ստանալ ապահովագրական հատուցում

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար տուժողը կամ նրա իրավահաջորդը անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնում են դիմում և Բյուրոյի կանոններով նախատեսված փաստաթղթերը: Ապահովագրական հատուցում ստանալու մասին դիմումը պետք է լինի հիմնավորված և պատճառաբանված: