Այլ իրազեկումներ

Ո՞ր դեպքում է դադարեցվում սոցիալական վճարների կատարումը

ՀՀ կառավարության N 827-Ն որոշման համապատասխան կարգով կարգավորվում են կենսաթոշակային տարիքը լրացած` կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

 

Որքա՞ն է մանկավարժների աշխատաժամանակի տևողությունը

Հաշվի առնելով մանկավարժական ոլորտում կրթադաստիարակչական, ինչպես նաև դաստիարակվողների` սոցիալական որևէ խմբին պատկանելու մի շարք առանձնահատկություններ`ՀՀ կառավարության № 201-Ն որոշմամբ սահմանվում են մանկավարժական գործողությամբ զբաղվողների աշխատաժամանակի կրճատ տևողություններ:

Որքա՞ն պարգևավճար են ստանում հաշմանդամները

Համաձայն ՀՀ կառավարության N 668-Ն որոշման՝ զինվորական կենսաթոշակ ստացող անձը պարգևավճար նշանակելու համար իր գրավոր դիմումը ներկայացնում է համապատասխան այն մարմնի կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում, որտեղ գտնվում է իր կենսաթոշակի գործը, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ, կամ հաշմանդամության նպաստ, կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձն իր գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում է ծառայության կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում: