Լրահոս

Սերվիտուտ

Սերվիտուտ եզրույթն առաջացել է լատիներեն servitus բառից է, որը թարգմանաբար նշանակում է ենթակայություն, ծառայություն, պարտավորություն:

 

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման ժամկետները

ՀՀ օրենսդրությամբ հստակ ժամկետներ են սահմանված արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանման համար, որը համապատասխան սուբյեկտը պարտավոր է պահպանել իր մոտ և որից հետո միայն հանձնել համապատասխան պետական կամ համայնքային արխիվ:

Իրավաբանական անձանց լուծարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Ինչպես իրավաբանական անձի պետական գրանցումը, այնպես էլ նրա գործունեության դադարումը ենթակա է պետական գրանցման ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում:

Աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասը

Քաղաքացու կյանքին, առողջությանը կամ գույքին կամ իրավաբանական անձի գույքին` ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների կառուցվածքային, բաղադրամասային կամ այլ թերությունների, ինչպես նաև ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության մասին ոչ ճիշտ կամ