Հարցրեք Իրավաբանին

Կարող եք արդյո՞ք ասել, թե ո՞րն է հարկային ստուգումների նպատակը և ինչպիսի փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի հարկային մարմնի աշխատակիցը ստուգումներ անցկացնլիս: Հարգելի° ընթերցող, Ստուգումների նպատակը տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտում օրենքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա պետական մարմինների նեկայացրած կամ հրապարկած հաշվետվությունների արժանահավատությունը պարզելը, Հայաստանի Հարապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելը,… Read more »

 

Ո՞ր դեպքերում են ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները ենթակա հայտարարագրման: Հարգելի° ընթերցող, Ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, ենթակա են հայտարարագրման տարածաշրջանային մաքսատներում կամ մաքսային կետերում վերադաս մաքսային մարմնի սահմանած կարգով եթե` դրանք տեղափոխվում են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով կամ փոփոխվում է դրանց նկատմամբ կիրառվող մաքսային ռեժիմը: Հայտարարագրումը իրականացվում է վերադաս մաքսային մարմնի սահմանած… Read more »

Ինձ հետաքրքում է ի՞նչ է իրենից ներկայացնում իրավաբանական անձի գրանցումը և հնարավոր է արդյո՞ք իրավաբանական անձ ստեղծելիս օգտագործել մի անվանում, որը նախապես օգտագործվել է այլ իրավաբանական անձի կողմից:   Հարգելի° ընթերցող,   Իրավաբանական անձը ստեղծված է համարվում նրա պետական գրանցման պահից, իսկ նրա գործունեությունը դադարած` գործունեության դադարման պետական գրանցման պահից: Իրավաբանական անձի գրանցումը հավաստվում է… Read more »

Ինձ հետարքրքում է, ՀՀ-ում ո՞վքեր ունեն նպաստի իրավունք: Հարգելի° ընթերցող, Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է սոցիալապես անապահով խավին սոցիալական օգնության տրամադրումը: Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 37-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ծերության, հաշմանդամության, հիվանդության, կերակրողին կորցնելու, գործազրկության և oրենքով նախատեuված այլ դեպքերում uոցիալական ապահովության իրավունք: Uոցիալական ապահովության ծավալն ու ձևերը uահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ: Մասնավորապես,… Read more »