ՍԴ անդամի եկամուտը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է

2003 թվականից Կիմ Բալայանը զբաղեցնում է ՍԴ անդամի պաշտոնը:

Ստորև ներկայացնում ենք նրա տարեկան եկամուտը` ըստ ներկայացված հայտարարագրի:

Վերջինս 2013 թվականի ընթացքում ունեցել է 8 միլիոն 355 հազար 960 դրամի եկամուտ, որից  700 հազարը ձեռք է բերել գույքը (բացառությամբդրամականմիջոցների) օտարելուց, իսկ  մնացյալը` 7 միլիոն 655 հազար 960 դրամը` աշխատանքիվարձատրությունիցև/կամդրանհավասարեցվածայլվճարումներից:

Ինչպեսնաևհարկայինտարվասկզբումունեցելէ 800 հազարդրամը, որըտարվաավարտինդարձելէ 2 միլիոն 100 հազարդրամ, բայցթեինչճանապարհովէայդգումարնավելացել` հայտնիչէ:

Նշենք, որըստ 2012 թվականիհայտարարագրիՍԴանդամիտարեկանեկամուտըկազմելէ 7 միլիոն 456 հազար 864 դրամ, որնամբողջությամբվաստակելէաշխատանքիվարձատրությունիցև/կամդրանհավասարեցվածայլվճարումներից:

Իր գումարներն է հայտարարագրել նաև Կիմ Բալայանի կինը: Վերջինս ունեցել է 1 միլիոն 105 հազար դրամի եկամուտ, որից 508 հազարը նշված է որպես կենսաթոշակ, իսկ մնացած 597 հազարը`աշխատանքիվարձատրություն և/կամդրանհավասարեցվածայլվճարումներ:

Բացի այս հայտարարագրել է 200 հազար դրամ, որը տարվա ավարտին դարձել է 400 հազար դրամ:

Իրավաբան.net

Իրազեկումներ

Իրադարձություններ